دوره آنالیز فنی سئو سایت Moz

بخش اوّل: معرفی دوره فنی سایت

بخش دوّم: معرفی کرال و ایندکس

بخش سوّم: معرفی ساختار سایت

بخش چهارم: لینک های شکسته

بخش پنجم: محتوایی که کرال نمی شود

بخش ششم: معرفی بخش ایندکس

بخش هفتم: سایت مپ

بخش هشتم: صفحات بلاک شده

بخش نهم: محتوای تکراری

بخش دهم: وضعیت سایت روی موبایل

بخش یازدهم: خاصیت الت تصاویر

بخش دوازدهم: تگ عنوان

بخش سیزدهم: تگ هدر

بخش چهاردهم: آنکر تکست

بخش پانزدهم: داده های ساختاریافته

بخش شانزدهم: آنالیز سئو سایت و جمع بندی دوره

فهرست