دوره سئو on-page آکادمی Moz

بخش اوّل: معرفی دوره و اصول اوّلیه سئو صفحات

بخش دوّم: الویت بندی مشکلات سئوی صفحات

بخش سوّم: روش شناسایی ویژگی های صفحه

بخش چهارم: انتخاب کلیدواژه برای صفحات

بخش پنجم: بهینه سازی تصاویر برای سئو سایت

بخش ششم: بهینه سازی عنوان و توضیحات متا

بخش هفتم: تگ های هدر

فهرست